תקנון - הרשמה לשריון דירה באתר

 1. האתר מציע למשתמשים לפנות לחברה בבקשה לשריין דירה בפרויקט "אחד" Aviv Tel (להלן: "שריון דירה"). מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מהדירות המוצעות למכירה באתר וכן לקבוע ו/או לשנות את אופן מכירתן ואת מחירן
 2. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן, או להעדר עדכון, או לטעויות וחוסרים שנפלו ביחס למידע ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס לדירה המתפרסמת באתר ו/או ביחס להתאמתה למשתמש מסוים, ועל כן כל הסתמכות על כל תוכן המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי הדירה, והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה ביחס להסתמכות על תוכן המוצג באתר
 3. תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם או שיפורסם באתר יהיו כפופים למלאי שהוקצב לאותו מבצע כמפורסם באתר, וכפי שיעודכן על ידי החברה מעת לעת
 4. הרשמה לשריון דירה באתר מותנית במסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש באתר כגון: שם מלא, מספר ת.ז., מספר טלפון, כתובת מגורים, דואר אלקטרוני וכדומה וכל פרט אחר אשר נדרש למוסרו בדף שריון הדירה. על המשתמש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים שאם לא כן החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההרשמה לשריון הדירה
 5. לאחר הזנת כל הפרטים וביצוע התשלום כהגדרתו בטופס בקשה לשריון דירה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי באמצעותו שולם התשלום
 6. באמצעות האתר ניתן להירשם לשריון דירה עד גמר המלאי. אם לאחר ההרשמה לרכישת הדירה התברר לחברה כי הדירה לא הייתה אמורה להיותה במלאי, החברה תודיע למשתמש בהקדם האפשרי כי הדירה אינה במלאי. במקרה שכזה החברה תודיע למשתמש על ביטול ההרשמה לשריון או לחילופין, לפי שיקול דעתה, תציע לו דירה אחרת. בוטלה ההרשמה לשריון או הוצעה למשתמש דירה אחרת בנסיבות אלה, למשתמש לא תהא טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך
 7. ההרשמה לשריון תירשם במחשבי החברה. כמו כן, ובכפוף למתן הסכמת החברה לבקשת הרכישה, יישלח למשתמש אישור על ביצוע לשריון לרכישה בדואר אלקטרוני ו/או במסרון בתוך 72 שעות ובכפוף לקבלת אישור חברת האשראי לתשלום וכן יישלחו למשתמש בדואר אלקטרוני הסכם מכר, מפרט טכני ותוכניות מכר של הדירה
 8. מובהר בזאת, כי הזנת פרטים אישיים כוזבים באתר אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי ההרשמה לרכישה ו/או שיווק הדירות בפרויקט
 9. לצורך השלמת שריון הדירה החברה תיצור קשר עם המשתמש בתוך 3 ימי עסקים ממועד רכישת הדירה לצורך מסירת פרטים נוספים ככל שיידרשו
 10. מובהר כי רק חתימת המשתמש על הסכם המכר ונספחיו בנוסח שיימסר לו על ידי החברה תחייב את החברה וכי אין באמור לעיל משום הסכם לרכישת הדירה, אין בו משום קבלת אופציה לרכישת הדירה ו/או כדי לזכות את המשתמש ברישום הערת אזהרה ו/או כדי להעניק למשתמש זכות כלשהיא בדירה ו/או כדי לחייב את החברה למכור למשתמש את הדירה או להתקשר עם המשתמש בהסכם המכר, ואף אם נשלח למשתמש הדואר האלקטרוני ו/או המסרון כאמור לעיל
 11. בקשה של המשתמש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברות האשראי ו/או הגורם המממן ו/או הבנקים והמשתמש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור
 12. כמו כן מובהר, כי החברה תהיה רשאית, להפסיק ו/או לעכב ו/או לבטל את המבצע – כולו או חלקו – כל זאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תביעה ו/או דרישה העומדת לחברה, והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של החברה. בכל מקרה של הפסקת המבצע, עיכובו, ביטולו ו/או מניעת מימוש ההשתתפות במבצע כאמור לעיל, מוותר בזאת המשתתף על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, וכן בקשר עם אי אלו פעולות ו/או הימנעות מנקיטת פעולות, ו/או